Algemene voorwaarden 

1. U verplicht zich de behandelaar vooraf elke behandeling te informeren
over alle (mogelijk) relevante informatie omtrent uw gezondheid, operaties,
medicatie en klachten.

2. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van
informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor
verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

3. U gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de tarievenlijst.

4. Betaling voor de behandelingen is per consult: ter plekke per pin of
contant. Bij een online geboekte afspraak is de betaling per iDeal tijdens het
boeken.

5. Bij verhindering verplicht u zich een afspraak minimaal 24 uur van
tevoren af te zeggen per sms of e-mail, anders kunnen de kosten van de
gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

6. Bij klachten over de behandeling kunt u zich wenden tot de behandelaar.
Komen we er samen niet uit, dan kan u zich wenden tot de beroepsorganisatie
VBAG (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht
Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

7. U heeft het privacyreglement welke vermeld staat op de website van
praktijk RelaxPoint, www.relaxpoint.nl gelezen en u stemt in met dit reglement.

8. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving.
De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in
de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

9. De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot
inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke
bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

10. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te
verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

11. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt
verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met
uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij
geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

12. De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een
collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of
toereikend is.

13. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds
goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst
niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst
beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring
ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de
therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

14. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van
argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd
dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp
en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een
andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

15. Nabestaanden hebben het recht het opgebouwde dossier in te zien.

16. Bij afwezigheid wordt u geïnformeerd over waar u terecht kunt voor
behandeling.

Bellen met RelaxPoint