Behandelovereenkomst

Het volgende heb ik als (toekomstig) cliënt van RelaxPoint gelezen en begrepen:


1. Ik ben verplicht de behandelaar voorafgaand aan elke behandeling te informeren over alle (mogelijk) relevante informatie omtrent mijn gezondheid, operaties, medicatie en klachten.


2. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het
medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van mijzelf.


3. Ik ga akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de tarievenlijst.


4. Betaling voor de behandelingen is per consult: ter plekke per pin of contant. Bij een online geboekte
afspraak is de betaling per iDeal tijdens het boeken.


5. Bij verhindering verplicht ik mij om de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen per sms of e-mail, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd bij mij in rekening worden gebracht.


6. Bij klachten over de behandeling zal ik mij wenden tot de behandelaar. Komen we er samen niet uit,
dan kan ik mij wenden tot de  VBAG (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de
Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).


7. Ik heb het privacyreglement welke vermeld staat op de website van praktijk RelaxPoint,
www.relaxpoint.nl, gelezen en ik stem in met dit reglement.


8. De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van mij als
cliënt en die van de behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


9. De therapeut houdt een cliëntendossier bij. Ik heb als cliënt het recht tot inzage in het dossier over mij.
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.


10. De therapeut verplicht zich mij informatie betreffende de behandeling in alle
fasen van de behandeling te verstrekken.

11. De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door mij verstrekte gegevens, die in het
dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent ik heb
verklaard dat ik geen bezwaar maak tegen het gebruik voor statistische doeleinden.


12. De therapeut verplicht zich mij correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts,
indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


13. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien ik de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stel of nodig acht, kan ik deze eenzijdig beëindigen. Indien ik tegen het advies van de therapeut in de behandelovereenkomst beëindig, zal ik op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin ik te
kennen geef dat ik tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heb beëindigd.

14. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen,
indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat ik als cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heb kunnen sluiten.


15. Mijn nabestaanden hebben het recht het opgebouwde dossier in te zien.


Naam:
Datum:
Handtekening:

Bellen met RelaxPoint